കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക്‌ പരിധിയുണ്ടെന്നറിയാം, പരിമിതികളും...
എന്നാലും... ഈ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ്‌ അമ്മയെ കണ്ടത്‌, ആകാശം കണ്ടത്‌ നിലാവും,നിഴലും,നിറങ്ങളും ചോരയുടെ ചുവപ്പും കണ്ടത്‌
പിന്നെ...... നിന്നെ കണ്ടത്‌

05 March 2015

ഭീകരതയോട്


ഇന്നലെയും 
കടൽത്തീരം ചുവന്നിട്ടും,
നിഷ്കളങ്കത 
നിലവിളിക്കാതെ ഒടുങ്ങിയിട്ടും 
നിന്നിൽ ചോദ്യങ്ങൾ 
അവശേഷിക്കുന്നതെന്ത് ?

സഹോദരാ,

നീയെങ്ങനെയാണ്
നിന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് !

നിന്നോട്  ദൈവം  പറഞ്ഞുവോ -

ഉടലുകളില്ലാത്ത 
തലകൾ കൊണ്ട്  
ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ .

നിന്നെയുമെന്നേയും 

പുല്ലിനേയും പൂവിനേയും 
കിളിയേയും മരത്തേയും 
സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന 
കനിവുള്ള ദൈവം 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവോ !

അനന്തതയേയും ,

ആകാശഗോളങ്ങളേയും 
കൃത്യമായ ചരടിൽ കോർത്ത് 
ചലിപ്പിക്കുന്ന 
ശക്തനായ ദൈവം 
നിന്നോട്  ചോദിച്ചുവോ
നിഷ്കളങ്കൻറെ രക്തം  !

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി 

കൊതിക്കുന്നതൊരിക്കലും 
ദൈവമാവില്ല .

കരുണയോടെ സംരക്ഷിക്കുകയും 

ഇലകൊഴിയുംപോലെയടർത്തി
തന്നിലേയ്ക്ക്   ചേർക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവനാണ്  ദൈവം .

കൂട്ടുകാരാ,

നീയറിയുന്നുവോ..
ശിരസ്സറ്റ ജഡത്തെ ധീരനെന്നും
നിന്നെ ഭീരുവെന്നും 
കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് . 
     

12 February 2015

പൂക്കരുതിനി കറുത്ത പൂക്കൾഓരോ  ജീവനും
നിലവിളിച്ച്  ഒടുങ്ങുമ്പോൾ

ലഹരിയുടെ  തീരത്തുമാത്രം

പൂക്കുന്ന
നീലക്കടമ്പിനെക്കുറിച്ചും ,
വയലറ്റ്  പൂക്കളെക്കുറിച്ചും
വാഴ്ത്തിപ്പാടിയവരൊക്കെ
കുമ്പസാരിച്ചേ  മതിയാവൂ

തനിച്ചാണെന്ന മുറിവിലേയ്ക്ക് ..

തഴയപ്പെട്ടു എന്ന നോവിലേയ്ക്ക്
ലഹരിയുടെ തുള്ളിയിറ്റിച്ച്
മറവിയെ കൊണ്ടു വന്നവരൊക്കെ
കുറ്റമേറ്റ്  പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ

ഒരു നാടിൻറെ  പ്രതീക്ഷകളെ ..

നാളെയുടെ വിശപ്പകറ്റാനുള്ള
അദ്ധ്വാനശക്തിയെ
ലഹരിയുടെ കയത്തിലേയ്ക്ക്
വലിച്ചടുപ്പിച്ച്  കൊന്നവരൊക്കെ
സ്വയം കുരിശേറ്റിയേ മതിയാവൂ

- ലഹരി വളർത്തി വിളയിച്ച നീ

കർഷകനാണെങ്കിലും ..
കൈമാറി കൈമാറി
അവനിലെത്തിച്ച നീ
കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിലും ..
കഥയും കവിതയും എഴുതി
ആകാശവും അദ്ഭുതവും കാണിച്ച്
അതിലേയ്ക്കെത്തിച്ച നീ
സാഹിത്യകാരനാണെങ്കിലും ..

നശിച്ചേ മതിയാവൂ


കാരണം

നീ നശിപ്പിച്ചത്
നാളെയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ് .
തീയും ചക്രവും ഉണ്ടാക്കി
ആകാശവും കടന്ന്
അനന്തതയെ കീഴടക്കിയ
മനുഷ്യൻറെ ആത്മബോധത്തെയാണ് .