കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക്‌ പരിധിയുണ്ടെന്നറിയാം, പരിമിതികളും...
എന്നാലും... ഈ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ്‌ അമ്മയെ കണ്ടത്‌, ആകാശം കണ്ടത്‌ നിലാവും,നിഴലും,നിറങ്ങളും ചോരയുടെ ചുവപ്പും കണ്ടത്‌
പിന്നെ...... നിന്നെ കണ്ടത്‌

24 September 2009

അവിടെയും വെള്ളമുണ്ട്നിലാവൊഴുകിയ
പുഴയിലവള്‍
നീരാട്ടിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍

അമ്പിളിയമ്മാവനും
പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം

അതല്ലേ
അങ്ങേരടെ ഉള്ളിലും
ഒരു നീരോട്ടം.